Advokátska kancelária
Advokátska kancelária

Údaje o advokátskej kancelárii

Názov:
HÁJOS & Partners, s.r.o
Advokátska kancelária

Adresa:
Hlavná 5599/3a
929 01 Dunajská Streda

IČO: 36268771
IČ DPH: SK2021954044

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava oddiel: Sro vložka 16678/T
Zapásaná v Slovenskej advokátskej komore v zozname advokátskych spoločenstiev pod číslom 0065

Telefón: 00421 31 550 4141
Telefax: 00421 31 550 4142

E-mail: office@hajospartners.eu
Internet: www.hajospartners.eu

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., MsP Dunajská Streda
Číslo účtu: 192583828/0900
IBAN: SK04 0900 0000 0001 9258 3828
SWIFT: GIBASKBX

 

 
created by: brainsum